پخش رایگان در فروشگاههای ایرانی

پرتیراژترین نشریه فارسی زبان در آمریکا با تیراژ تائید شده

پخش رایگان در سراسر لوس آنجلس و حومه ، این نشریه بعد از توزیع در فروشگاه در این وب سیات آپ دیت میشو

 Persian Weekly Magazine